Dodatki mieszkaniowe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie ustala uprawnienia do dodatków mieszkaniowych na podstawie:

 

 • ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U z 2001r, Nr 71, poz. 734 z późn. zm.),

 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz.U. z 2001, Nr 156, poz. 1817).

 

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Pomoc ta przysługuje jedynie najbiedniejszym mieszkańcom gminy i jedynie w przypadkach ściśle określonych przez przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.Dodatek mieszkaniowy może być przyznany: 

 1. najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, 
 2. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, 
 3. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych, 
 4. innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem.


  Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury  w gospodarstwie jednoosobowym – aktualnie kwoty 1.454,51zł i 125% tej kwoty – 1.038,94zł w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku.

 

Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje się tylko jeden lokal mieszkalny (dom jednorodzinny), zwana dalej "normatywną powierzchnią", w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:

 1. 35 m2 - dla 1 osoby, 
 2. 40 m2 - dla 2 osób, 
 3. 45 m2 - dla 3 osób, 
 4. 55 m2 - dla 4 osób, 
 5. 65 m2 - dla 5 osób, 
 6. 70 m2 - dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.

Wydatkami poniesionymi przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy są świadczeniaokresowe ponoszone przez gospodarstwo domowe w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.

 Wydatkami   są:

 • czynsz, 
 • opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej,
 • zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną,
 • opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych,
 • wydatek stanowiący podstawę obliczania ryczałtu na zakup opału.

 

 Do wniosku dołącza się deklarację o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożeniawnioskuoraz inne niezbędne dokumenty. Właściciel domu jednorodzinnego jest obowiązany dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające wielkość powierzchni użytkowej i stan wyposażenia technicznego budynku.

 

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

Zmiany danych zawartych we wniosku lub deklaracji przyznającej dodatek nie wstrzymuje wypłaty dodatku i nie maja wpływu na jego wysokość.

W wypadku stwierdzenia, że osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, nie opłaca na bieżąco  należności za zajmowany lokal mieszkalny, wypłatę dodatku mieszkaniowego wstrzymuje się, w drodze decyzji administracyjnej, do czasu uregulowania zaległości.

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego dostępny jest >tutaj<. 


Dodatek energetyczny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie informuje, że zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującego od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r, wysokość dodatku energetycznego dla gospodarstwa domowego:

 • prowadzonego przez osobę samotną wynosi 11,37 zł/miesiąc;
 •  składającego się z 2 do 4 osób wynosi 15,80 zł/miesiąc;
 • składającego się z co najmniej 5 osób wynosi 18,96 zł/miesiąc.

Osoba starająca się o przyznanie dodatku energetycznego obowiązana jest złożyć:

 • wniosek o przyznanie dodatku energetycznego (do pobrania tutaj)
 • kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym.

Dodatek energetyczny może otrzymać odbiorca wrażliwy czyli osoba, która:

 • ma przyznany dodatek mieszkaniowy,
 • złoży wniosek o przyznanie dodatku energetycznego,
 • jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,
 • zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 stycznia 2016 07:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marek Łokaj
Ilość wyświetleń: 2335
18 marca 2020 12:37 (Marek Łokaj) - Zmiana treści zakładki.
23 maja 2019 15:17 (Marek Łokaj) - Zmiana treści zakładki.
23 maja 2019 15:13 (Marek Łokaj) - Zmiana treści zakładki.
Zatrzymaj banner przewijany